slogan

Ouders

Contacten met ouders onderhouden wij intensief, met de gedachte dat thuis, school en wereld in nauwe verbinding staan. De mentor legt meteen het eerste jaar huisbezoeken af en we nodigen alle ouders uit voor bijeenkomsten en presentaties van leerlingen.

Jaarplanning 2018-2019

Klik hier om de jaarplanning van het Lyceum Kralingen schooljaar 2018-2019 te downloaden.

Magister

Klik hier om in te loggen in Magister. Hier kunt u de handleiding downloaden voor magister 6. Voor een instructie en filmpjes over hoe u de app van Magister (META) op uw telefoon kunt gebruiken, klikt u hier.

Ouderavonden

Het Lyceum Kralingen kent verschillende soorten ouderavonden: ouderavonden over een specifiek onderwerp (voorlichtingsavonden) en ouderavonden naar aanleiding van de rapporten.

  • Dinsdag 28 november 2017 – n.a.v. rapport 1
  • Dinsdag 27 maart 2018 – n.a.v. rapport 2

 

Medezeggenschapsraad

Elke school in Nederland heeft een Medezeggenschapsraad (MR) . Het is een inspraakorgaan bestaande uit ouders, personeelsleden en leerlingen.
De MR heeft advies- of instemmingsbevoegdheid op allerlei inhoudelijke- en organisatorische zaken van de school.

De MR-leden in 2015-2016 zijn:

Personeelsgeleding:
F. Tiemens, voorzitter
A. Ozer,
D. Klijnsma,
E. Yilmaz

Oudergeleding:
Vacature

Leerlinggeleding:
Vacature

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de MR als u een vraag heeft. Gebruik daarvoor het volgende mailadres; info@lyceumkralingen.nl

Enquêtes

 Oudertevredenheids Onderzoek

 

https://www.kwaliteitscholen.app/link/o