slogan

Ouderraad

De ouderraad zet zich in voor de ouders en leerlingen van het Lyceum Kralingen. Alle vragen, wensen, mededelingen en klachten van ouders horen wij graag. Wij zetten ons in om op een goede manier met u en de school hierover te communiceren.

De ouderraad heeft de afgelopen jaren diverse activiteiten georganiseerd, zoals uitjes met ouders, thema-avonden, ondersteuning bij rapportavonden en diverse naschoolse activiteiten.

Medezeggenschapsraad

Elke school in Nederland heeft een Medezeggenschapsraad (MR) . Het is een inspraakorgaan bestaande uit ouders, personeelsleden en leerlingen.
De MR heeft advies- of instemmingsbevoegdheid op allerlei inhoudelijke- en organisatorische zaken van de school.

De MR-leden in 2019-2020 zijn:

Personeelsgeleding:
A. Ozer , voorzitter
J. Poot

Oudergeleding:
Vacature

Leerlinggeleding:
Vacature

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de MR als u een vraag heeft. Gebruik daarvoor het volgende mailadres; info@lyceumkralingen.nl